Úvodná stránka Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ: MVDr.Zdenko Snítil S-VET

IČO: 42110068

DIČ:1081929629

Sídlo: Hlavná 83,

04443 Budimír

t.č.: 00421904494088

Web: www.s-vet.sk

Zmluva o ubytovaní vzniká vyplnením Dotazníkového formulára  hotela Terra Animal  (ďalej ako „Hotel“) s podpisom majiteľa (ďalej ako „Klient“)  , pričom závisí od vôle Hotela, či rezerváciu príjme (ďalej len „Rezervácia“).

Hotel ubytováva iba psa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. K prihláseniu je majiteľ psa povinný predložiť pracovníkovi Hotela riadne vypísaný veterinárny preukaz.

Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť pre psa iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od Rezervácie.

Hotel poskytuje pre psa služby v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti a chove spoločenských zvierat

Hotel je oprávnený požadovať od klienta pri Rezervácii zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny poskytovaných služieb. V prípade rezervácie ubytovania, táto je pre Hotel záväzná až dňom úhrady zálohovej platby na účet Hotela, pokiaľ nie je dohodnuté inak.  

V prípade, ak Klient skráti dohodnutý pobyt, je Hotel oprávnený vyúčtovať Klientovi plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.

Platba  môže byť vykonaná pred aj po poskytnutí služieb Hotelom.

Hotel nezodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach Klienta .

Hotel nie je zodpovedný za Klientom zabudnuté alebo stratené veci.

Hotel nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté Klientovi mimo Hotela (napr. pri prevoze psíka domov), ďalej hotel nezodpovedá za akékoľvek škody v prípade že pes/fena Klienta preskočí oplotenie hotela.

Za škody spôsobené na zariadení Hotela zodpovedá Klient podľa príslušných platných predpisov. V prípade škody spôsobenej psom na majetku Hotela, je Klient povinný uhradiť Hotelu náhradu vzniknutej škody v deň skončenia pobytu psa.

Ak dôjde k písomnému odstúpeniu Klienta od zmluvy v termíne do 18:00 hod. dňa predchádzajúceho dňu príchodu, Hotel nemá nárok na náhradu škody mu týmto spôsobenú. Po uplynutí tohto termínu je Hotel oprávnený účtovať si u Klienta 100% storno poplatok z ceny objednaných služieb. Toto neplatí, ak sa Hotel s Klientom dohodli inak, pričom predmetná dohoda musí mať písomnú formu.

Pokiaľ medzi Hotelom a Klientom bol písomne dohodnutý termín na bezplatné odstúpenie od zmluvy, môže Klient do tejto doby odstúpiť od zmluvy bez toho, aby vznikol Hotelu nárok na náhradu škody. Právo odstúpenia Klienta zaniká, pokiaľ do dohodnutej doby svoje právo na odstúpenie písomne voči Hotelu nevyužije.

Pokiaľ by sa jednotlivé ustanovenia týchto VOP stali neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa to účinnosti ostatných ustanovení.

Klient je povinný dodržiavať ustanovenia týchto VOP. V prípade, ak Klient hrubo poruší svoje povinností, má Hotel právo od zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť pred uplynutím dohodnutého času.

Klient je povinný priniesť psa a odobrať ho podľa dohody s pracovníkom Hotela.

 1. Starostlivosť o psa:
  1. Psík bude kŕmený podľa dohody s majiteľom.
  2. Počas celého dňa bude mať pes k dispozícii pitnú vodu, miesto pre odpočinok, zabezpečený dostatok pohybu vzhľadom na jeho potreby. Každý deň bude v kontakte s človekom. Psík bude v určitých intervaloch  na voľno s ostatnými psami s ohľadom na jeho temperament, znášanlivosť s inými psami a povahu.
  3. Psa v žiadnom prípade neuväzujeme na reťaz, v prípade neznášanlivosti s inými psami je umiestnený samostatne v koterci s pravidelným venčením.
 2. Podmienky pre prijatie:
  1. Pes musí byť očkovaný proti besnote, vírusovým ochoreniam, kotercovému kašlu, čipovaný, odčervený. Pes musí prísť v dobrom zdravotnom stave a kondícií. Pri zreteľných prejavoch na chorobu môže byť pes odmietnutý.
  2. Majiteľ si prezrel priestory v ktorých bude pes počas jeho neprítomnosti umiestnený a súhlasí s nimi, čo potvrdzuje odsúhlasením a riadnym podpísaním Dotazníkového formulára  pri registrácii.
  3. Návštevu veterinára v prípade zranenia, akútneho ochorenia, či z iných dôvodov v plnej výške uhrádza majiteľ.
  4. Majiteľ berie na vedomie možné riziká spojené s ubytovaním svojho psa. (zranenie pri hre, nežravosť psa po odlúčení a pod.)
  5. Pokiaľ by došlo k poraneniu alebo ochoreniu psa v priebehu pobytu, zabezpečí prevádzkovateľ všetku starostlivosť veterinárneho lekára s tým, že náklady spojené s liečením psa budú zákazníkovi pripočítané k cene ubytovania psa. Prevádzkovateľ je povinný tento stav zákazníkovi bezodkladne oznámiť telefonicky. V prípade, že nebude možné sa so zákazníkom ani kontaktnou osobou spojiť, má sa za to, že zákazník súhlasí s postupom uvedeným vyššie.
 •  Ak si majiteľ nevyzdvihne psa v daný termín, má prevádzkovateľ právo s ním po 2 týždňoch od dohodnutého termínu nakladať ako s vlastným majetkom.
 • Majiteľ psa zároveň vyslovuje súhlas s tým, aby si Hotel vyhotovil fotodokumentáciu/prípade videodokumentáciu a to za účelom propagácie hotela, príp. preukázania jeho zdravotného stavu v prípade, ak by vznikli problémy majiteľa psa pri preberaní psa.

Tieto podmienky sú platné od 1.1.2012